Hva er en bærekraftig bedrift? Og hvordan skal du jobbe med bærekraft i bedriften?

Miljø og bærekraftig utvikling er i vinden som aldri før. Forbrukerne er mer bevisste på miljø og opptatt av å ta de riktige valgene for klodens fremtid. Dette stiller også krav til bedrifters produksjon og samfunnsansvar.

Men først, hva er bærekraftig utvikling? 

Bærekraftig utvikling handler om å tilfredsstille behovene til mennesker i dag, uten at det går på bekostning av kommende generasjoners behov. I følge FN må vi jobbe med tre områder sammenhengende for å oppnå bærekraftig utvikling. Disse områdene er:

 • Sosiale forhold – Innebærer å gi mennesker tilgang og rettigheter som støtter opp mot et god liv, som blant annet kulturelt mangfold, utdanning og skolegang, helsetilbud, likestilling og anstendig arbeid.
 • Miljø og klima – Handler om å verne om de miljømessige forholdene på kloden vår. Dette innebærer at vi må redusere klimagassutslippene og bruk av ikke-fornybare ressurser som olje og gass, og finne fornybare alternativer som vannkraft og vindkraft. 
 • Økonomi – Handler om å skape økonomisk trygghet og rettferdig fordeling i samfunnet. Dette innebærer et samfunn hvor vi fordeler ressursene og skaper gode offentlige tjenester som er tilgjengelig for alle.

På bakgrunn av de tre områdene har FN utviklet 17 bærekraftsmål som skal fungere som en felles arbeidsplan for verdenssamfunnet. Bærekraftsmålene har som mål å stoppe de negative klimaendringene og bekjempe fattigdom og ulikhet innen 2030. I dette arbeidet bør også bedrifter ta et ansvar og bidra til en bedre verden og en lysere fremtid.  

Hvorfor bør bedriften tenke på bærekraft?

Vår tids samfunnsutfordringer knyttet til klimaendringer, fattigdom og ulikheter gjør at vi må ta ansvar og jobbe for en bedre fremtid. Har bedriften din en god strategiplan knyttet til bærekraft og miljø, kan dette også styrke bedriftens konkurransekraft i markedet.

Nordea Business Insight publiserte en undersøkelse i 2020 hvor de så på de hvordan bedrifter i Norden jobbet med bærekraft i sine forretningsplaner.  Undersøkelsen viste at mange i SMB-markedet hadde utfordringer med å gjøre nødvendige endringer og dra fordeler av å jobbe med bærekraft.

Men hva er egentlig fordelen med å fokusere på bærekraft? Å satse på bærekraft handler om å gjøre bedriften forberedt for fremtiden. Kunder, leverandører og samfunnet generelt stiller høyere krav og vil forvente at bedriften integrerer bærekraft i strategiplanen.

Hvordan går du frem for å utvikle en bærekraftig forretningsmodell?

En bærekraftig forretningsmodell må springe ut i fra de tre dimensjonene for bærekraftig utvikling: klima og miljø, sosiale forhold og økonomi. Et godt sted å starte er å se på bærekraftsmålene og vurdere hvor bedriften står i dag i forhold til målene:

 • Hva er bedriften god på? 
 • Hvor bidrar bedriften indirekte? 
 • På hvilke områder finnes det forbedringspotensiale? 
 • Hvor ligger mulighetene fremover? 

Videre er det lurt å vurdere hvor bedriften skiller seg ut og hvor den er lik andre konkurrenter. Hvilke endringer kan bedriften gjøre, og hvorfor? 

Hva skal til for å lykkes med bærekraft?

Så, hvordan kan bedriften din lykkes med bærekraft? Først og fremst bør alt arbeid med bærekraft og samfunnsansvar forankres i en langsiktig strategiplan som bygger på bedriftens forretningsmodell. Den grønne tankegangen bør være en naturlig del av strategien og et viktig element i beslutningsprosessene i bedriften. Her gir vi deg fem tips til hva bedriften bør tenke på i utarbeidelsen av strategiplanen. 

1. Innsikt og vesentlighetsanalyse

Det første du bør starte med er å skaffe deg innsikt og utføre en vesentlighetsanalyse for bedriften. En vesentlighetsanalyse skal avspeile bedriftens påvirkning på økonomiske, sosiale og miljømessige forhold. Analysen skal danne grunnlaget for de bærekraftsområder bedriften vil fokusere på. Målet med dette er å prioritere de områder som er viktigst for kundene og andre interessenter. I tillegg er det viktig å se på de områdene hvor bedriften kan bidra positivt eller redusere negativ påvirkning. Prosessen med å utarbeide en vesentlighetsanalyse er delt inn i fire steg:

 1. Start med å definere selskapets viktigste interesser
 2. Kartlegg hva de viktigste interessentene er opptatt av
 3. Definer hva som er viktig for bedriften 
 4. Prioriter ut ifra hva som er viktigst for både selskapet og interessentene

2. Involvering og aktivisering

Involver alle i bedriften for å skape en grønnere bedriftskultur.  Alle bør ha mulighet til å komme med innspill og tanker til hva som er viktig. Dette gjelder både ansatte, ledelsen og styret i bedriften. Ved å involvere alle i prosessen får de både innsikt og eierskap i prosessen.

3. Tydelige mål

Sett tydelig mål og løfter for det bedriften ønsker å oppnå. Ved å konkretisere målene er det enklere å sette i gang tiltak for å nå dem. Gjør også jevnlige målinger, gjerne årlig, for å kartlegge hvor bedriften er i prosessen.

4. Handlingsplaner og tiltak

Lag handlingsplaner og tilhørende tiltak for bærekraftsmålene bedriften ønsker å fokusere på. Dette gir alle i bedriften noe konkret å gå etter, noe som gjør det enklere å jobbe med i hverdagen.

5. Kontinuerlig arbeid og løpende kommunikasjon

Arbeidet med bærekraft er en kontinuerlig reise. Tenk gjennom hvem som skal ha ansvar for hva og fokuser på den grønne tankegangen når beslutninger skal tas. Husk også å holde interne og eksterne informert om miljøengasjementet i bedriften. Vær åpen og gjennomsiktig i arbeidet, hvis at bedriften faktisk gjør noe for å redusere avtrykket. Åpenhet og kommunikasjon er med på å skape eierskap internt og et godt omdømme eksternt. 

Rapportering av bedriftens bærekraftsarbeid

En bedrift kan kanskje aldri kalle seg helt bærekraftig, det handler mer om den kontinuerlige jobben du gjør for å hele tiden vurdere og velge bedre alternativer som støtter opp mot den bærekraftige utviklingen av samfunnet. Trenger du råd og bistand til hvordan du kan innarbeide bærekraft som en naturlig del bedriften? Ta en prat med oss, vi bistår dere i dette arbeidet.

Opps, fant ikke skjemaet.